Over ons

De Bonifatius mavo valt onder het bestuur van VariO Onderwijsgroep. De bestuurder is de heer H. Wildeboer, voorzitter van het College van Bestuur van VariO.

De dagelijkse leiding van de Bonifatius mavo bestaat uit:

 • Dhr. M. Koelewijn, locatiedirecteur
 • G. Wildeboer, coördinator onderbouw
 • Dhr. B. den Bakker, coördinator bovenbouw
 • Mw. S. Schrijer, zorgcoördinator

Grondslag

De Bonifatius mavo is een katholieke school. De school stelt zich als doel de leerlingen een gedegen kennis bij te brengen, vaardigheden aan te leren, cultureel en maatschappelijk te vormen en op te leiden voor een waardevol diploma. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan waarden en normen die in de samenleving een rol spelen. Dit gebeurt vanuit een katholieke visie, met respect voor en in open dialoog met hen die vanuit een andere grondslag zin geven aan hun leven. In de lessen levensbeschouwelijke vorming wordt voor dezelfde benadering gekozen.

Doelstellingen van ons onderwijs

We willen leerlingen inspireren, motiveren, uitdagen, zichzelf laten ontdekken en zich ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen trots zijn op zichzelf en hun prestaties. Hierbij zijn onze kernwaarden het uitgangspunt. In de strategische koers van VariO streven we ernaar dat leerlingen opgeleid worden tot (relatief) zelfstandige jongvolwassenen die optimaal kunnen doorstromen naar het juiste vervolgonderwijs. Hierbij wordt ingezet op talenten die leerlingen hebben en wordt maatwerk geboden om aan te sluiten bij ontwikkelperspectieven van de leerling. Om dit te realiseren heeft VariO de volgende onderwijspijlers geformuleerd:

1. gepersonaliseerd ontwikkelen: elk kind wordt gezien;
2. een open, stimulerende, maar veilige ontwikkel- en werkomgeving;
3. docenten/coaches zijn de professionals, zij doorlopen een continu proces van leren en verbeteren.

Deze onderwijspijlers vinden we terug in de doelstellingen van ons onderwijs, die op hun beurt gerelateerd zijn aan vijf belangrijke ambities in het sectorakkoord.

De leerling staat bij ons centraal in het onderwijs. Dit betekent dat we maatwerk bieden, verschil in niveau en tempo mogelijk maken en investeren in gepersonaliseerd leren. Elke leerling heeft recht op goed onderwijs dat haar of hem motiveert en uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. Door meer flexibele leerroutes en onderwijs op maat willen we alle leerlingen uitdagen, meer eigenaarschap geven over het eigen leerproces en stimuleren hun talenten te ontwikkelen. Het aanbieden van uitdagend onderwijs is ons doel en dat komt tot uiting in de eerste ambitie van het sectorakkoord: ‘uitdagend onderwijs voor elke leerling’. Dit komt allereerst tot uitdrukking in de kwaliteit van de lessen. Naar de maatstaven van de inspectie wordt dit gewaardeerd als goed. Binnen de lestijd organiseren wij projectweken waarin plaats is voor verschillende projecten en het profielwerkstuk. Vakoverstijgende activiteiten vinden op verschillend niveau plaats.

De Bonifatius mavo zet zich ervoor in om de mogelijkheden die ICT biedt maximaal te benutten. Eigentijds en uitdagend onderwijs voor alle leerlingen vergt een goed aanbod van eigentijdse voorzieningen. De tweede ambitie gaat over ‘eigentijdse voorzieningen’. Op de Bonifatius mavo wordt volop gewerkt met blended learning. Eigentijds betekent voor ons ook dat we onze leerling goed willen toerusten op een succesvol vervolg in hun school- en maatschappelijke carrière. Dat doen we door het aanleren van de 21e eeuwse vaardigheden.

De derde ambitie betreft ‘meer aandacht voor de brede vorming van leerlingen’. Onderwijs heeft een brede – drievoudige – opdracht: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. De brede vormende taak

van de school verdient de volle aandacht. We zien het als onze opdracht om elke leerling de mogelijkheid te bieden hier gericht aan te werken. Dat betekent concreet dat we werken aan goed burgerschapsonderwijs en zorgdragen voor een soepele doorstroom van onze leerlingen naar het vervolgonderwijs. We sluiten zoveel mogelijk aan bij maatschappelijke ontwikkelingen door onder andere het LOB-programma (loopbaan- en beroepenoriëntatie).

De Bonifatius mavo wil een school zijn die midden in de samenleving staat en maximaal aansluit bij de toekomstige ontwikkelingen in de maatschappij en de regio. Wij bieden meer dan alleen goed onderwijs! De vierde ambitie gaat over ‘partnerschap in de regio’. We leren onze leerlingen verder te kijken en nemen ze al vroeg mee in de wereld van morgen. De leerlingen leren vooral betekenisvol. Dat doen we door samen te werken met ouders, instellingen, bedrijven en overheden in de regio en daarbuiten. We gaan er regelmatig op uit.

Daarnaast werken we samen met andere scholen in de regio. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De samenwerking tussen het Zuyderzee Lyceum Emmeloord en de Bonifatius mavo in het bieden van een goede doorstroom van mavo naar havo.
 • Het Vakcollege Noordoostpolder
 • De samenwerking met het mbo in het realiseren van doorlopende leerlijnen

De Bonifatius mavo is niet alleen een plek waar leerlingen leren, maar ook een plek waar alle personeelsleden voortdurend ontwikkelen. ‘Een leven lang leren en continu verbeteren’ is ons motto. De vijfde ambitie beschrijft de ‘school als lerende organisaties’. Voor een goede en duurzame onderwijskwaliteit zijn goed opgeleide, professionele schoolleiders, die in staat zijn richting te geven aan schoolorganisaties en onderwijskwaliteit, onontbeerlijk. We zetten daarom in op de opleiding, de begeleiding van starters en op doorlopende professionele ontwikkeling. Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van een VariO-academie waarin kennis, vaardigheden en ervaring kunnen worden gedeeld. In een professioneel statuut worden de afspraken tussen bestuur en leraren vastgelegd over de manier waarop de zeggenschap van leraren is geregeld. De leraren hebben zeggenschap over vakinhoud, didactiek, pedagogiek en het beoordelen van prestaties van leerlingen.

Het pedagogisch klimaat

Vanuit de katholieke grondslag van de Bonifatius mavo wordt met name aandacht besteed aan de zorg voor het individuele leerproces, de beroepskeuze en de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen door:

 • het bieden van een leerzaam onderwijsklimaat, waarbinnen de betrokkenheid van leerlingen en personeel bevorderd wordt;
 • het bieden van een omgeving waar niemand in de anonimiteit van de massa onder kan gaan, maar waar ieder gekend is;
 • het bieden van een uitdagende leeromgeving met voldoende hedendaagse onderwijstoepassingen;
 • het bieden van een veilige omgeving waar respect en begrip gevonden worden, waar iemand zichzelf kan zijn zonder discriminatie en pesterijen, een milieu waarbinnen de capaciteiten van leerlingen tot ontwikkeling kunnen komen. Indien leerlingen worden gepest kunnen zij zich melden bij hun mentor, deze kijkt welke (externe) hulp we kunnen bieden.