Leerlingenzorg

Op de Bonifatius mavo hebben we een fulltime zorgcoördinator. De zorgcoördinator coördineert alle leerlingenzorg, onderhoudt contacten met leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), mentoren en deskundige hulpverleners buiten de school. Deze neemt ook beslissingen bij het doorverwijzen van leerlingen, zowel intern als extern. Docenten en mentoren worden geïnformeerd over problematieken die bij de leerlingen voor (kunnen) komen en hoe daarmee om te gaan in de klas. Wanneer de extra ondersteuning die de mentor kan geven, niet meer toereikend is, zal de mentor een beroep doen op de zorgcoördinator. De zorgcoördinator kan de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en mentor informeren over welke mogelijkheden er zijn betreffende extra begeleiding en ondersteuning binnen en/of buiten de school en adviseert daarbij welke ondersteuning het best passend is voor de betreffende leerling.

Contactgegevens Zorgcoördinator

Mw. Schrijer
s.schrijer@bonifatius.nl

De supportgroep is bedoeld om leerlingen die niet optimaal functioneren binnen de reguliere klas en lessen, tijdelijk op een andere manier te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het verblijf in deze groep heeft als doel de betreffende leerling zo te begeleiden dat hij of zij na enige tijd weer deel kan nemen aan het onderwijsleerproces in de reguliere lesgroep.

De aard en de mate van de gedragsproblemen zullen de duur van het verblijf bepalen. Bij een lichte problematiek zal na één of meerdere dagen de leerling weer terug kunnen keren naar de lessen, maar wanneer een leerling herhaaldelijk onacceptabel gedrag vertoont en afspraken daar omtrent niet nakomt, kan een langere plaatsing van 4 weken tot 6 weken worden overwogen.

De leerling werkt in een aparte ruimte onder begeleiding van de supportdocent het normale lesprogramma zelfstandig door. Hij of zij zal zoveel mogelijk het eigen rooster moeten volgen en in principe dezelfde dingen doen die zijn/haar klasgenoten op dat moment in de klassen ook doen (inclusief de toetsen). Zo voorkomen we dat zij een achterstand op lopen en zullen ze na verloop van tijd weer kunnen aansluiten bij de groep. Dat betekent voor de betreffende leerling gewoon hard werken! Daarnaast zullen er gesprekken zijn met de leerling over de manier van werken en het gedrag, eventueel zal een programma of training ter ondersteuning van het gewenste gedrag ingezet worden. Waar nodig zal er gewerkt worden aan het herstel van verstoorde relaties met docenten en/of klasgenoten. Dit alles zal worden vastgelegd in een begeleidingsplan of handelingsplan dat ook zal worden ingezet in de eerste periode dat de leerling weer terug is in de klas. Op deze manier hopen we te waarborgen dat de leerling dat wat hij of zij heeft opgestoken binnen de supportgroep ook in de praktijk weet te brengen en niet meteen weer vervalt in het oude gedrag.

Contactgegevens supportgroep

Mw. Vilsteren
m.vilsteren@bonifatius.nl

Op de Bonifatius mavo hebben we een dyslexiecoach. De dyslexiecoach kijkt samen met de leerlingen en vakdocenten wat een leerling nodig heeft aan extra ondersteuning. Leerlingen ontvangen een dyslexiekaart waarop staat welke ondersteuning ze mogen verwachten.

Contactgegevens Dyslexiecoach

Mw. van Terwisga
a.terwisga@bonifatius.nl

Voor vmbo-tl geldt dat de leerlingen minimaal het zogenoemde 2F-niveau moeten behalen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal en een stevig basisniveau voor rekenvaardigheid is voorwaarde voor een succesvolle (onderwijs)loopbaan. Er is zowel school breed veel zorg en aandacht voor rekenen en taal, als ook voor het vak rekenen in het lesrooster. We maken gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem om de voortgang bij te houden en in te spelen op het niveau van de leerling. (Bij bijzondere uitslagen zal er contact opgenomen worden met ouder(s)/verzorger(s) en kan er een screening plaatsvinden.)

Wij proberen de prestaties van onze leerlingen te verhogen door concrete doelen te stellen bij alle vakken. Ook krijgen alle leerlingen rekenen in de eerste drie leerjaren, dit gebeurt bij het vak wiskunde of in leerjaar 3 bij het vak rekenen.

Er wordt in de lessen veelal gebruik gemaakt van digitale materialen. Dit heeft als voordeel dat elke leerling op zijn eigen tempo en niveau kan werken. Voor leerlingen met een grotere taalachterstand en/of dyslexie zijn er extra ondersteuningslessen in klas 1 en 2. Voor leerlingen met rekenproblemen zijn er aangepaste mogelijkheden.

Binnen de school hebben wij twee vertrouwenspersonen. Mevrouw Hegeman en meneer Wildeboer. Buiten je mentor om kan je ook altijd bij hun terecht als je ergens mee zit of als je iets wilt delen. Zij zullen nooit informatie over dit gesprek delen met andere collega’s of leerlingen.

Contactgegevens Vertrouwenspersonen

Mw. Hegeman
o.hegeman@bonifatius.nl

Dhr. Wildeboer
g.wildeboer@bonifatius.nl