Leerlingenzorg

Op de Bonifatius mavo hebben we een fulltime zorgcoördinator. De zorgcoördinator coördineert alle leerlingenzorg, onderhoudt contacten met leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), mentoren en deskundige hulpverleners buiten de school. Deze neemt ook beslissingen bij het doorverwijzen van leerlingen, zowel intern als extern. Docenten en mentoren worden geïnformeerd over problematieken die bij de leerlingen voor (kunnen) komen en hoe daarmee om te gaan in de klas. Wanneer de extra ondersteuning die de mentor kan geven, niet meer toereikend is, zal de mentor een beroep doen op de zorgcoördinator. De zorgcoördinator kan de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en mentor informeren over welke mogelijkheden er zijn betreffende extra begeleiding en ondersteuning binnen en/of buiten de school en adviseert daarbij welke ondersteuning het best passend is voor de betreffende leerling.

Contactgegevens Zorgcoördinator

Mw. Schrijer
s.schrijer@bonifatius.nl

De supportgroep is een speciale klas voor leerlingen die niet optimaal functioneren binnen de reguliere klas en lessen. Zij worden hier tijdelijk op een andere manier ondersteund in hun ontwikkeling. Het verblijf in deze groep heeft als doel de betreffende leerling zo te begeleiden dat hij of zij na enige tijd weer deel kan nemen aan het onderwijsleerproces in de reguliere lesgroep.

Bij een opname in de support zal er allereerst gekeken worden naar de oorzaken van de problematiek.

Problemen kunnen onder andere veroorzaakt worden door:

  • gebrek aan (basis-)kennis
  • onvoldoende vaardigheden op het gebied van plannen en organiseren van taken
  • onvoldoende kennis en vaardigheden met betrekking tot het aanpakken van taken
  • achterstanden opgelopen door ziekte of moeilijke persoonlijke omstandigheden
  • gebrek aan motivatie
  • het vertonen van ongewenst gedrag

Samen met de zorgcoördinator wordt bepaald op welke tijden en voor hoelang de plaatsing in de support gewenst is. Dit kan variëren van enkele uren per week tot een volledige plaatsing voor enkele weken.

In een speciaal daarvoor ingericht lokaal werkt de leerling onder begeleiding van de supportdocent aan taken die overeenkomen met de lestaken die de eigen klas op dat moment maakt. Mocht het nodig zijn dan worden taken aangepast en afgestemd op de situatie van de leerling. Zo werkt de leerling vooral aan datgene wat zal helpen om de draad weer op te pakken in de reguliere lessen.

Omdat de support een rustige omgeving is met ruime werkplekken kiezen sommige leerlingen er zelf voor hier een time out te nemen. Daarvoor gaan ze eerst in gesprek met de zorgcoördinator. Ook wordt er in bepaalde situaties ruimte geboden aan kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van bepaalde taken of het maken van toetsen in de klas.

Voor leerlingen met gedragsproblemen is de support meestal niet vrijwillig. Toch biedt de verandering van de situatie en de andere omgeving nieuwe kansen en lukt het vrijwel altijd om de leerling vanuit de support weer terug in de klas te krijgen. In veel gevallen gaat het terugstromen naar de klas niet in een keer. Onder begeleiding en toezicht van de supportdocent en de zorgcoördinator gaan hier enkele weken overheen.

Wat de aanleiding voor de supportperiode ook is, het staat voorop dat we er aan willen werken dat de leerling weer vaardig, gemotiveerd en met plezier samen met zijn of haar klasgenoten de schooldagen op de Boni beleeft.

Contactgegevens supportgroep

Mw. Vilsteren
m.vilsteren@bonifatius.nl

Op de Bonifatius mavo hebben we een dyslexiecoach. De dyslexiecoach kijkt samen met de leerlingen en vakdocenten wat een leerling nodig heeft aan extra ondersteuning. Leerlingen ontvangen een dyslexiekaart waarop staat welke ondersteuning ze mogen verwachten.

Contactgegevens Dyslexiecoach

Mw. van Terwisga
a.terwisga@bonifatius.nl

Voor vmbo-tl geldt dat de leerlingen minimaal het zogenoemde 2F-niveau moeten behalen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal en een stevig basisniveau voor rekenvaardigheid is voorwaarde voor een succesvolle (onderwijs)loopbaan. Er is zowel school breed veel zorg en aandacht voor rekenen en taal, als ook voor het vak rekenen in het lesrooster. We maken gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem om de voortgang bij te houden en in te spelen op het niveau van de leerling. (Bij bijzondere uitslagen zal er contact opgenomen worden met ouder(s)/verzorger(s) en kan er een screening plaatsvinden.)

Wij proberen de prestaties van onze leerlingen te verhogen door concrete doelen te stellen bij alle vakken. Ook krijgen alle leerlingen rekenen in de eerste drie leerjaren, dit gebeurt bij het vak wiskunde of in leerjaar 3 bij het vak rekenen.

Er wordt in de lessen veelal gebruik gemaakt van digitale materialen. Dit heeft als voordeel dat elke leerling op zijn eigen tempo en niveau kan werken. Voor leerlingen met een grotere taalachterstand en/of dyslexie zijn er extra ondersteuningslessen in klas 1 en 2. Voor leerlingen met rekenproblemen zijn er aangepaste mogelijkheden.

Binnen de school hebben wij twee vertrouwenspersonen. Mevrouw Hegeman en meneer Wildeboer. Buiten je mentor om kan je ook altijd bij hun terecht als je ergens mee zit of als je iets wilt delen. Zij zullen nooit informatie over dit gesprek delen met andere collega’s of leerlingen.

Contactgegevens Vertrouwenspersonen

Mw. Hegeman
o.hegeman@bonifatius.nl

Dhr. Wildeboer
g.wildeboer@bonifatius.nl