Klachten

Klachten in de school

Samen een school vormen is mensenwerk. In de vele contacten tussen leerlingen, personeel en ouder(s)/verzorger(s) kan weleens iets fout gaan. Het is daarom van belang dat er een goede regeling bestaat om een klacht in te dienen als een situatie niet tussen de direct betrokkenen naar tevredenheid kan worden opgelost.

Het eerst aangewezen adres is dan uiteraard de schoolleiding. Leidt ook dat niet tot een bevredigend resultaat, dan kan een klacht voorgelegd worden aan de interne klachtencommissie, die zal trachten te bemiddelen tussen diegenen die de klacht hebben ingebracht en de school. De klacht kan gemaild worden aan: info@vario-onderwijsgroep.nl.

Tevens bestaat te allen tijde de mogelijkheid een klacht in te dienen bij: De Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 AH Den Haag. Er kan ook via het centrale meldpunt, telefoonnummer: 0900-1113111, een klacht ingediend worden. Van daaruit wordt doorverwezen naar één van de vertrouwensinspecteurs.

Stichting Onderwijsgeschillen

Voor de behandeling van klachten is onze school aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Deze stichting onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De stichting geeft advies (en eventueel aanbevelingen) aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt een beslissing over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen.

U kunt een klacht rechtstreeks indienen bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Als u wilt, kan de externe vertrouwenspersoon u hierbij helpen. Meer informatie vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl