Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders, leerlingen en personeel. Via de MR zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het schoolbeleid. De rol van de MR op school is dan ook meepraten over het schoolbeleid. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol. De input van ouders, leerlingen en personeel is voor de school van groot belang om tot een goed, gedragen onderwijs- en schoolbeleid te komen.

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar je als ouder en leerling instemmingsrecht over hebt:

 • De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
 • Vaststelling onderwijstijd
 • Vaststelling van de schoolgids
 • Vaststellen of wijzigen van het school- en leerlingenreglement
 • Vaststellen van het schoolplan
 • PTA
 • Etc.

In de MR zitten de volgende leden.

Oudergeleding

 • Dhr. E. van de Lijn (voorzitter)
 • vacant

Leerlinggeleding

 • Dhr. R. Dikkerboom
 • vacant

Personeelsgeleding

 • Mevr. B. Koeneman
 • Mevr. S. Vreugdenhil

Wanneer er vragen of tips zijn voor de MR, dan kunt u deze bereiken via het volgende mailadres: mr@bonifatius.nl

GMR (Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad)
De GMR van VariO Onderwijsgroep bestaat uit:

Namens de Bonifatius mavo:
Mevrouw M. van Zijverden – Brandenburg (lid personeelsgeleding)
Mevrouw A. Algra – de Boer (lid personeelsgeleding, secretaris)
Dhr. E. van de Lijn (leden leerling- en oudergeleding) 

Namens het Zuyderzee Lyceum:
Mevrouw J. de Bree Wondergem (lid oudergeleding, voorzitter)
Mevrouw H. Hof  (lid personeelsgeleding)
Mevrouw M. Visser (lid personeelsgeleding)
Vacant (lid leerlinggeleding)